Nákupný košík 0ks - 0.00 €

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny tovar.

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Zásady ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s článkom 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom obehu týchto údajov ( „GDPR“) je MASANTA s.r.o.,IČ 25730533 so sídlom Dolnocholupická 915/65, Praha 4, 143 00 (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú


Adresa: Dolnocholupická 915/65, Praha 4, 143 00

e-mail: gdpr@masanta.com

tel.: +420 737838939

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby;identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou odkazu na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viac konkrétnych fyzických, fyziologických, genetických údajov , duševná, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe splnenia vašej objednávky.

Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných správ a spravodajov) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) f) GDPR.

Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajov) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A) GDPR vo vzťahu k § 7 ods. 2 zákona 480/2004 Z. z., O niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nie sú objednané tovary alebo služby.


Účelom spracúvania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju vykonať správcom
 • posielať obchodné správy a vykonávať ďalšie marketingové aktivity.

Neexistuje automatické individuálne rozhodnutie správcu v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste dali výslovný súhlas.

IV.

Obdobie uchovávania údajov

Správca ukladá osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najviac na 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu údajov)

Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podieľajúci sa na dodávke tovaru / službách / vykonávaní platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúci sa na zabezpečovaní chodu služieb, poskytovanie marketingových služieb.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových / cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR alebo obmedzenia spracovania v súlade s článkom 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov v súlade s článkom 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti zaobchádzaniu v súlade s článkom 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
 • Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky bezpečnosti osobných údajov

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na ochranu úložísk údajov a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


Tieto podmienky prijímate overením súhlasu prostredníctvom online formulára. Overením súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca má právo tieto podmienky upravovať. Na svojom webe zverejníte novú verziu podmienok ochrany osobných údajov alebo pošlete novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.